Newsletter:

 
 
Resurse
Limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice - Regulamentul nr.3/2007 modificat si completat prin Regulamentul nr.11/2008

REGULAMENT
Nr.11 din 19.08.2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice


Avand in vedere prevederile art.4 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, si ale art.30 alin.(1) din Titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, privind reglementarea unor masuri financiar - fiscale, aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr.266/2006, in baza prevederilor art.101 alin.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, si ale art.34 alin.(1) din Titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.266/2006,in temeiul prevederilor art.48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

Art.I - Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.177 din 14 martie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de indatorare, diferentiat pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa sau variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei) si cu luarea in considerare a riscului valutar, riscului de rata a dobanzii, precum si a posibilitatii de majorare a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract."

2. La articolul 4 se introduc trei noi alineate, alin.(2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de indatorare se vor utiliza cel mult cea mai mare majorare a ratei dobanzii conform statisticii Bancii Nationale a Romaniei privind ratele medii ale dobanzii practicate de institutiile de credit la creditele noi acordate gospodariilor populatiei, si, dupa caz, cel mult nivelul cel mai ridicat al aprecierii fata de moneda nationala a cursului de schimb al valutei in care se acorda creditul, inclusiv in cazul creditelor indexate, conform statisticii Bancii Nationale a Romaniei privind indicatorii pietei valutare, precum si cea mai mare crestere a nivelului comisioanelor si altor cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract, inregistrate in perioada de 18 luni anterioare datei de intrare in vigoare a prezentului regulament, respectiv intervalul martie 2007-august 2008.
(3) In cazul in care statistica Bancii Nationale a Romaniei nu contine date referitoare la ratele medii ale dobanzii practicate de institutiile de credit la creditele noi acordate gospodariilor populatiei pentru o anumita valuta, se va utiliza statistica Bancii Nationale a Romaniei privind ratele medii ale dobanzii la euro practicate de institutiile de credit la astfel de credite.
(4) Gradul total de indatorare se determina ca pondere a angajamentelor totale de plata decurgand din credite sau alte finantari rambursabile in veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevazute la alin.(1) lit.e)."

3. Dupa Capitolul II se introduce un nou capitol, Capitolul II1, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II1
Dispozitii privind practici de creditare sanatoase
Art.4(1) - Imprumutatorii trebuie sa isi organizeze activitatea de creditare astfel incat sa asigure separarea clara si efectiva a functiei de promovare si vanzare a produselor de creditare de functia de analiza a riscului de credit si monitorizare a expunerii.

Art.4(2) - (1) Imprumutatorii analizeaza capacitatea de rambursare a clientilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de catre imprumutatori care nu poate depasi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.
(2) Imprumutatorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza fisei fiscale puse la dispozitia clientului de catre angajator, in cazul salariatilor si al persoanelor care obtin venituri asimilate salariilor, si/sau, dupa caz, a documentului fiscal depus de catre client la unitatile administratiei financiare.
(3) In situatia in care nu exista obligatii legale de punere la dispozitia clientului a fisei fiscale de catre angajator, ori, dupa caz, obligatii legale de depunere de catre client a documentului fiscal la unitatile administratiei financiare, imprumutatorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza adeverintei de venit ori a altor documente justificative.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin.(1), imprumutatorii pot lua in calcul venituri ce depasesc nivelul stabilit, numai dupa obtinerea de la client a documentelor justificative care sa demonstreze caracterul de continuitate in viitor a acestora. Documentele justificative trebuie sa dovedeasca modificarile intervenite in situatia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea incadrarii in functie, schimbarea locului de munca sau modificari cu impact semnificativ asupra cresterii volumului afacerilor persoanelor care obtin venituri din activitati independente.

Art.4(3) - La acordarea creditului, imprumutatorii trebuie sa se asigure ca pe intreaga perioada de acordare a creditului gradul total de indatorare a solicitantului se incadreaza in nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Art.4(4) - Imprumutatorii sunt obligati sa informeze clientii prin mentionarea in cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, daca nu se intocmesc grafice de rambursare, prin mentionarea distincta in cadrul contractelor de credit a posibilitatii modificarii, in sensul majorarii, a sumelor datorate, in cazul materializarii riscului valutar, a riscului de rata a dobanzii ori in cazul cresterii costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract.

Art.4(5) - (1) Imprumutatorii trebuie sa se asigure ca tertele parti implicate in analiza prealabila a capacitatii de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplica aceleasi proceduri ca imprumutatorii.
(2) Imprumutatorii urmaresc calitatea portofoliului de credite aferent clientilor atrasi de fiecare terta parte prevazuta la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clientilor atrasi direct de imprumutatori.
(3) Analiza efectuata potrivit alin.(2) sta la baza deciziei imprumutatorului de a continua relatia de afaceri cu fiecare dintre tertele parti prevazute la alin.(1)."

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.6 - Pana la indeplinirea conditiei prevazute la art.3 alin.(1), in cazul imprumutatorilor care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice in baza normelor interne de creditare nevalidate de catre Banca Nationala a Romaniei, nivelul maxim al gradului de indatorare este limitat la 35%."

Art.II - (1) Imprumutatorii care dispun de reglementari proprii validate de Banca Nationala a Romaniei notifica, potrivit art.3 alin.(2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.3/2007, modificarile realizate pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului regulament, in termen de cel mult 45 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Imprumutatorii care nu dispun de reglementari proprii validate de Banca Nationala a Romaniei vor intreprinde masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului regulament si vor transmite normele de creditare astfel modificate Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III - Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.177 din 14 martie 2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezentul regulament, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.