Newsletter:

 
 
Resurse
Limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice - Regulamentul nr.3/2007

Regulament nr.3/2007
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice


Capitolul I
Domeniul de aplicare
Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit din state terte care functioneaza pe teritoriul Romaniei, institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare nebancare straine, inscrise in Registrul special, entitati supuse supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, denumite in continuare imprumutatori si reglementeaza conditii minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor prezentului regulament institutiile financiare care intra sub incidenta Sectiunii a 2-a a Capitolului IV si Sectiunii 1 a Capitolului VI ale Titlului I al Partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Capitolul II
Dispozitii privind finantarea persoanelor fizice
Art. 2. - Acordarea, garantarea si derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizeaza pe baza contractuala, in conformitate cu reglementarile interne ale imprumutatorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, in cazul imprumutatorilor persoane juridice romane, si, respectiv, de organele statutare, in cazul sucursalelor imprumutatorilor persoane juridice straine.

Art.3. - (1) Imprumutatorii desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementarilor proprii validate de Banca Nationala a Romaniei - Directia
Supraveghere.
(2) Orice modificare ulterioara a reglementarilor proprii se notifica Bancii Nationale a Romaniei si devine aplicabila numai dupa validarea acesteia de catre Directia Supraveghere.

Art. 4. - Imprumutatorii stabilesc in cadrul reglementarilor interne, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, cel putin urmatoarele:
a) modalitatea de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, dupa caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit;
b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;
c) procedura de clasificare a clientelei tinta pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al imprumutatorului;
d) categoriile de venituri considerate eligibile de catre imprumutator, diferentiat pe categorii de clientela, precum si coeficientii de ajustare aferenti in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta ale acestora;
e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile in scopul determinarii gradului total de indatorare, incluzand cel putin cheltuielile de subzistenta si angajamentele de plata altele decat cele de natura creditului;
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, diferentiat pe categoriile de clientela si fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de indatorare se determina ca pondere a angajamentelor totale de plata decurgand din credite sau alte finantari rambursabile in veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevazute la lit.e);
g) metodologia de reconsiderare periodica a coeficientilor de ajustare a veniturilor si nivelurilor maxime admise pentru gradul de indatorare, in vederea asigurarii acuratetei acestora pe o baza continua.

Capitolul III
Sanctiuni
Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226 si art. 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, sau, dupa caz, la art. 52 alin. (2) si la art. 53 din Titlul I al Ordonantei Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.266/2006.

Capitolul IV
Dispozitii tranzitorii
Art. 6. - Pana la indeplinirea conditiei prevazute la alin.(1) al art.3, imprumutatorii care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament desfasoara activitate de creditare a persoanelor fizice, aplica normele interne de creditare in vigoare la data publicarii prezentului regulament, nivelul maxim al gradului de indatorare fiind limitat la 40%.

Capitolul V
Dispozitii finale
Art. 7. - Casele centrale supravegheaza respectarea de catre cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevazute in prezentul regulament.

Art. 8. - La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr.10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.683 din 29 iulie 2005, modificate si completate prin Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.20 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele estinate persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.800 din 22 septembrie 2006.